Algemene voorwaarden

Definities

Op alle reizen die door Thema Travel worden aangeboden zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij anders vermeld.

Totstandkoming reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Thema Travel door de reiziger. Als u schriftelijk aanmeldt, geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door u ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop u uw gegevens doorgeeft als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Bij boeking via internet geldt de dag waarop wij uw boeking ontvangen als de dag van tot standkoming van de overeenkomst. Indien u minderjarig bent, dient het aanmeldingsformulier tevens ondertekend te worden door een van uw ouders of voogden of andere wettelijke vertegenwoordiger.

De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Thema Travel. Fouten of vergissingen in een publicatie binden Thema Travel niet. Thema Travel kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

Thema Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie vermelde termijn plaats te vinden en wordt schriftelijk aan u doorgegeven.

Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde (ligging van) kamer zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die hij/zij aanmeldt.

Betaling

Bij totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden voldaan. Deze dient binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Wanneer u minder dan zes weken  voor de vertrekdatum , dan dient u de gehele reissom binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.  Bij boeking kort voor vertrek dient de reiziger de volledige reissom bij aankomst contant af te rekenen.

Niet tijdige betaling kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen die in publicatie staan vermeld.

Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Indien de reiziger 5 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft dient dit bij Thema Travel te worden gemeld.

Wijziging door de reiziger

Tot 28 dagen voor vertrek is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in uw boeking. Voor een wijziging wordt € 14,00 in rekening gebracht. Binnen 28 dagen voor vertrek zijn wijzigingen in overleg met Thema Travel, maar in het algemeen zijn wijzigingen dan niet meer mogelijk. Indien de reiziger om persoonlijke redenen later aankomt of voor de einddatum vertrekt, blijft de gehele reissom verschuldigd.

Wijzigingen door Thema Travel

Bij onvoldoende deelname behoudt Thema Travel zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht.
Indien een reis inclusief een programma is, wordt de inhoud daarvan onder voorbehoud gepubliceerd op de website.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven kan Thema Travel het programma wijzigen. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

Indien de reis niet verloopt zoals de bedoelde verwachtingen, is Thema Travel verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Thema Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat: De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de reis begrepen diensten is betrokken of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen of De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden vermeden.

Thema Travel is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Thema Travel aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Verplichtingen van de reiziger

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of onmogelijk maakt, kan van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis op te volgen van de reisbegeleiding. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
Lichamelijke of geestelijke aandoeningen dan wel medicijngebruik welke van invloed kunnen zijn op uw functioneren tijdens de reis en het verblijf dienen aan Thema Travel te worden gemeld. In overleg met Thema Travel zal er besloten worden of deelname verantwoord is voor ieders veiligheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor medicijngebruik en of andere noodzakelijkheden die van toepassing zijn. Thema Travel heeft het recht om reizigers met een geestelijk of lichamelijke aandoening die zowel zijn gemeld als niet zijn gemeld tijdens de reis van deelname uit te sluiten. Dit kan gebeuren indien de reisleiding constateert dat betrokken reizigers zichzelf en/of medereizigers in gevaar brengt. Eventuele kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Annulering en in de plaats stelling

De annuleringsvoorwaarden gelden per persoon en zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorwaarden van de ANVR.

Pinksteren en zomerweek:
Bij annulering tot de 42ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: € 75,00;
Bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 21ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14e dag (excl.) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) de volledige reissom.

Napels:
Bij annulering voor de hieronder aangegeven data bent u een bedrag of een percentage van de reissom verschuldigd:
Bij annulering voor 1 juli 2022, verschuldigd € 75,00 per persoon.
Bij annulering na 1 juli, maar voor 1 september 2022, verschuldigd 50% per persoon.
Bij annulering na 1 september 2022, maar voor 22 september 2022, verschuldigd 75% per persoon.
Bij annulering op of na 22 september 2022, de volledige reissom.

Naast annuleren is het in overleg met Thema Travel mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk gemeld worden op de plaats van bestemming. Indien de klacht niet naar wens wordt opgelost dient de reiziger binnen een maand na het einde van de reis de klacht schriftelijk in te dienen. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk reactie. Thema Travel doet zijn uiterste best een passende oplossing te treffen.